hikayenin özellikleri

Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara öykü(hikaye) denir. Genellikle romandan kısa olurlar, dar bir zamanı kapsarlar, kişileri romana göre daha azdır, anlatılanları tek ve sınırlıdır ve olayla ilgili yer ve zaman belirtirler. Serim düğüm ve çözüm denilen üç bölümden oluşurlar.Olayı sürükleyen bir kişi(öykünün kahramanı) vardır. Hikaye kısalığı ve kurgusuyla masala, kişilerin nitelendirilmesi, eylemin işlenişi ve canlandırılmasıyla da romana yaklaşır. Hikayenin kısalığı yapısal olarak, kişinin niteliğiyle geliştiği eylem arasındaki sıkı bağdan kaynaklanır. Hikayenin çerçevesi, çoğu kez anlatıcının durumunu belirterek çizilir. Halk hikayeleri; konuları bakımından, Aşk Hikayeleri ve Kahramanlık Hikayeleri olarak ikiye ayrılır.Aşk hikayelerine örnek olarak Kerem ile Aslı’yı, kahramanlık hikayelerine ise Köroğlu ile Kirmanşah’ı verebiliriz. Türk hikayeciliği en parlak dönemini, Cumhuriyet döneminde yaşamıştır. Edebiyat-ı cedide döneminde hikaye türleri iyice gelişmiştir. Bu dönemdeki yazarların çoğu(Halide Edip Adıvar, Hüseyin Cahit Yalçın vb.) romancılığı öne almışlardır, hikayeciliği bir yan uğraş olarak kullanmışlardır.

Hikaye; kelime olarak, İtalyaca’dan, ’novella’ kelimesinden gelmiş, Türkçe olarak ta, ’yeni’ anl***** gelmektedir.
Hikayenin tanımı; az insanlardan oluşan, sınırlı bir periyodikte geçen, sınırlı bir çevrede cereyan eden, kısa bir kurgusal edebiyat anlatımıdır.
Hikayelerin, genellikle, ”sürpriz”, ama ”mantıksız” bir sonuçları yoktur.
Hikayelerin konusu, tipik olarak, tekyönlüdür. Kronolojik zaman dilimi, hızlı bir şekilde ilerler ve çok kısadır. Hem kişi sayısı, hem de”çevre”, sınırlıdır.

Roman; ’lingua romana’da.gelme ve ’halk dili anlamına gelmektedir.
Roman, geniş hacimli, en azından bir, ama genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden, uzun zaman dilimini içeren, bir uzun kurgusal edebiyat metinidir. Birey gelişimi üzerinedir.
Romandaki kişiler, genellikle aynı ve dar bir çevreden değil, değişik çevredendir.
Roman, temel bir merkez, ama bir çok eylem varyantını kapsıyor.
Bu tanımlar ışığında:
Bir: Hikaye, nicelik olarak, nispeten, kısadır.
İki: Roman, nicelik olarak, nispeten, uzundur.
Üç: Hikayede zaman hareketi, genellikle ileriye doğru yol alır.
Dört: Romanda zaman hareketi, ileri, geri ve zaman fırlaması vardır.
Beş: Hikayede kişi sayısı, nispeten, az.
Altı: Romanda kişi sayısı çok.
Yedi: Hikayede, yer, çevre, nispeten, az.
Sekiz: Romanda yer ve çevre, nispeten, çoktur…


Hikaye,gerçek ya da hayalde tasarlanan olayların, ilginç ve sanatsal biçimde anlatılmasıdır. "Hikaye gerçek olmasa bile gerçeğe benzemelidir" düşüncesi yaygın olsa bile bu, günümüzün hikaye anlayışına pek uymaz. Çünkü; çağımızda çoğu hikayeci, insan hayatının bir yanını belirtmek amacıyla, gerçeküstü ya da gerçek dışı bir takım olaylardan da sözetmektedir. Tabii bu olaylar sadece bir karakteri ya da düşünceyi belirtme aracı olarak hikayelerde yer almaktadırlar.

Hikaye, insanların olay anlatma ve dinleme ihtiyacından doğmuş bir türdür. Bir hikayenin dinlenebilir ya da okunabilir değerde olması için konu ve üslup bakımından ayrıcalıklı ve özellikli olması gerekir. Bu ayrıcalık ve özelliklerin yaratılmasında tasvir ve tahlil ögeleri son derece yardımcıdır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin ve Sait Faik iki önemli hikaye yazarıdır.Hikayenin Özellikleri#
Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara “hikâye (öykü)” denir.
#
Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.
#
Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.


hikaye , hikayenin özellikleri , öykünün özellikleri , hikaye nasıl olur , hikaye nasıl olmalı

dünya edebiyatında hikaye dünya edebiyatında öykü hikaye roman farkı hikaye türleri hikayenin öğeleri hikayenin özellikleri öykü türleri öykünün öğeleri öykünün özellikleri türk edebiyatında hikayehikaye , hikayenin özellikleri , öykünün özellikleri , hikaye nasıl olur , hikaye nasıl olmalı